O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

PROGE Аустрија (Гранска федерација индустријских синдиката)  

Штрајкачком одбору ФИЈАТ Крајслер Аутомобили Србија

За: Зорана Вујовића, Председник, ССМС
Пановић Милорада, Председник, ГС ИЕР БЕЗАВИСНОСТ

Послато мејлом на: zoranstanic1967@gmail.com; zoranstanic@fcagroup.com; Sindikat_fas@yahoo.com; sms@sindikat.rs; sindikatmetalaca@gmail.com; international@ier-nezavisnost.rs

 

Беч, 17.јул 2017

Солидарност са радницима и синдикатима у штрајку у FCA фабрици у Србији

Поштоване колеге,

Почетком прошле недеље наше чланице ССМС и ГС ИЕР НЕЗАВИСНОСТ су нам скренуле пажњу на озбиљну ситуацију радника у FCA фабрици у Крагујевцу у Србији. Њихови услови запошљавања су достигли неприхватљив ниво као резултат оптерећености послом и ниским зарадама. Радници у ФЦА Србија и синдикати су захтевали да се почну преговори са менаџментом о реорганизацији производње или пријему нових радника како би се регулисао обим посла, као и надокнада додатних трошкова проузрокованих долажењем на посао изван стандардног радног времена. Поред тога, радници у ФЦА Србија траже повећање зараде и исплату договорених бонуса за 2017. и 2018.

Суочени са одбијањем менаџмента да приступи преговорима, штрајк у коме учествује не мање од 2000 радника у фабрици почео је у уторак 27.јуна. 8 дана касније штрајк и даље траје а одговора на сталне позиве синдиката и штрајкачког одбора да се преговори започну нема, упркос налогу Инспекције рада да се они започну како би се испоштовао српски Закон о штрајку.
Узимајући у обзир критичну ситуацију, инсистирамо да менаџмент ФЦА групе сместа интервенише како би се решио спор тиме што ће се дати инструкција представницима српске подружнице да раде у пуној сарадњи са нашим члановима, ССМС и ГС ИЕР НЕЗАВИСНОСТ, и да започну преговоре са штрајкачким одбором без даљег одлагања како би се пронашло заједничко решење које је добро за обе стране.

У име синдиката PRO-GE, који представља 230.000 радника у производљи, енергетици и рударству у Европи, ми потпуно подржавамо ваше захтеве за достојанствене зараде и услове рада, и вашу борбу за боље услове живота за српске раднике и њихове породице. Синдикати учлањени у Индустријал су посвећени против несигурног посла и воде кампању за бројнија и кквалитетнија радна места широм Европе. Дајемо своју пуну подршку синдикатим ССМС, ГС ИЕР НЕЗАВИСНОСТ, Штрајкачком одбору и радницима у FCA Србија који су у штрајку.

У солидарности са радницима и њиховим породицама,

Петер Шислер

Федерални извршни секретар