O NAMA ...


O SAVETU SSMS-A:

Savet Samostalnog sindikata metalaca Srbije je stručni savetodavni organ Uprave SSMS-a.

Članove Saveta bira Uprava SSMS-a na predlog regionalnih, pokrajinskih i Odbora grada Beograda. Savet broji 15 članova zastupljenih iz svih iz svih delatnosti po ključu broja članova sindikata u pojedinoj delatnosti. Njegovim radom rukovodi Predsednik Samostalnog sindikata metlaca Srbije.

Sastav, način rada i organizovanost Saveta SSMS-a, definiše se Pravilnikom o organizaciji i radu Saveta SSMS-a koji donosi Uprava SSMS-a.

O predlozima Saveta SSMS raspravlja i donosi odluku Uprava SSMS-a na predlog PRedsednika SSMS-a.

O SINDIKALNIM ORGANIZACIJAMA:

Sindikalna organizacija se organizuje kod poslodavca i ona je osnovi oblik organizovanja članova u SSMS.
  • Formira se za jednog ili više poslodavca.
  • Sindikalna organizaciaj se može formirati od najmanje 10 članova SSMS-a.
  • Za formiranje i raspuštanje sindikalne organizacije neophodna je saglasnost Uprave SSMS-a koja se daje po predlogu neposredno višeg teritorijalnog organa.
  • Uprava SSMS-a svojom odlukom može formirati sindikalnu organizaciju za određene poslodavce.

UPRAVA SAMOSTALNOG SINDIKATA METALACA SRBIJE

Uprava SSMS-a broji 29. članova. Predsednik SSMS-a je ujedno i Predsednik Uprave. Članovi Uprave su: Predsednik i Sekretar SSMS-a, 8 podpredsednika SSMS-a, predsednici organizacija SSMS-a za Vojvodinu, Kosovo i Metohiju, grad Beograd, Predsednici regionalnih organizacija SSMS-a za Istočnu, Zapadnu i Centralnu Srbiju, Predstavnici organizacije SSMS-a za Vojvodinu i grad Beograd, i po dva predstavnika regionalnih organizacija SSMS-a. Predsednik SSMS-a jedno je i predsednik Uprave.

IZABRANI ČLANOVI VEĆA SSSS I DELEGATI 16. KONGRESA ISPRED SSMS (preuzmite dokument)

 

Zoran Marković
Predsednik Sindikata

Prvi mandat predsednika Markovića traje do 2025 godine. Predsednik SSMS-a zastupa i predstavlja SSMS.


Slavko Blagojević
Prvi Potpredsednik Sindikata upravlja radom stručne službe SSMS-a, zamenjuje Predsednika u njegovom odsustvu.

POTPREDSEDNICI

AKTIVNOSTI:


Osnovna načela Samostalnog sindikata metalaca Srbije definisana su novim Statutom SSMS-a. Neka od njih su sledeća:

  • Ostvarujemo prava svojih članova - radnika metalske industrije Srbije.
  • Potpisnik smo Granskog kolektivnog ugovora na nivou Republike Srbije
  • Samostalno izgradjujemo metod i sadržaj rada i nezavisni smo u izboru pravaca i metoda sindikalne borbe.
  • Oranizacija smo članova bez obzira na pol, versku, nacionalnu ili političku pripadnost.
  • Jedinstvena smo organizacija u Republici Srbiji koju čine članovi organizovani u sindikalne organizacije ili poverništva, preduzeća metalske industrije klasifikovana po šifri pretežne delatnosti i teritorijalnom obliku organizovanja.