O 4. KONGRESU:

Nekoliko informacija o 4. Kongresu

Kongres Samostalnog Sindikata etalaca Srbije pokriven je članovima Statuta SSMS-a: 77,78,79 i 80. Kongres sačinjavaju članovi Uprave, Statutarnog i Nadzornog odbora SSMS-a , iz prethodnog saziva i određen broj delegata koje biraju: Odbor Pokrajinske organizacije SSMS-a, Odbor organizacije SSMS-a za grad Beograd i Odbori regionalnih organizacija SSMS-a.

Kongres punovažno radi ako je prisutno više od polovine delegata, a odluke Kongresa donete su ako se za njih izjasni više od polovine prisutnih delegata.


OBRASCI ZA POVEZIVANJE STAZA

 

- Procedura za povezivanje staža

- Informacija

- Prilog 1

- Prilog 2

- Prilog 3

Za pregled dokumenata potreban je program Microsoft Word, verzija 2003 ili novija