O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Memorandum Metalaca 2009 CIRILICA

19.11.2020.год.

Све три иницијативе које је Савез самосталних синдиката Србије покренуо у последње време, у вези са накнадом за боловање запослених у реалном сектору, неправедним умањењем пензија за оне који су проглашени технолошким вишком у процесу приватизације и изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду, прихваћене су на колегијуму Социјално економског савета /СЕС) као приоритети којима ће се, по хитном поступку, бавити Влада Србије и СЕС.

Питање боловања биће разматрано на седници СЕС-а, док ће Влада Србије на данашној седници разматрати проблем умањења пензија.
То је договорено на састанку колегијума који је данас одржан, а којем је, осим представника два репрезентативна синдиката и Уније послодаваца, присуствовала и нова министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Дарија Кисић Тепавчевић.
Она је прихватила иницијативу Савеза везану за измене и допуне Закона о безбедности и здрављу на раду и обећала формирање нове радне групе која ће радити на изради тог закона.
СССС је у више наврата тражио укидање владине одлуке којом се, због неправедног обрачуна пензија, у неравноправни и дискриминаторни положај стављају они који су, као вишак у процесу реструктурирања предузећа, отишли у пензију против своје воље.
Такође, од Владе Србије је захтевао да, по хитном поступку, донесе уредбу којом ће прописати да су сви послодавци дужни да, запосленима који привремено одсуствују са рада због потврђене заразне болести ЦОВИД 19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, обезбеде право на новчану накнаду зараде у висини од 100 одсто основа за наканаду зараде.

У писму председници владе и Министарству за рад, СССС је указао на непоштовање принципа социјалног дијалога и процедуре у поступку доношења измене и допуне Закона о БЗР, и затражио да се о том закону поново расправља у оквиру радне групе.