O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

 

ЧЛАНОВИМА УПРАВЕ
САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ


ПРЕДМЕТ: Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, објављен у Службеном гласнику РС, бр.94/2020 са применом од 11.07.2020.год.
Предлажем председницима регионалних организација Самосталног синдиката металаца Србије за западну, источну и централну Србију, Председнику Покрајинске организације Самосталног синдиката металаца Србије за Војводину и Председника Организације Самосталног сидниката металаца Србије за град Београд, да нови Правилник проследе председницима металаца за општину, више општина и град, као и председницима синдикалних организација са своје територије.
Такође, неопходно је да горе наведене контактирају и упуте их и понуде своју помоћ у примени Правилника, нарочито водећи рачуна о року од 30 дана где је Послодавац дужан да донесе план примене мера који ће бити саставни део акта о процени ризика. Такође, дужност Послодавца је да план примене мера током трајања епидемије усаглашава са одлукама надлежних органа у РС. Закључак са прве Управе ССМС-а је да Председници регионалних организација Самосталног синдиката металаца Србије за западну, источну и централну Србију, Председник Покрајинске организације Самосталног синдиката металаца Србије за Војводину и Председник Организације Самосталног сидниката металаца Србије за град Београд доставе стање, попуњене обрасце око рада у пандемији.

Дана 06.07.2020 год.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
Председник Зоран Марковић