O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 05.5.2020.

„ЈУРА“ Лесковац – Менаџменту

Поштовани,

По информацијама којима располаже Самостални синдикат металаца Србије у Компанији „Јура“ Лесковац постоје ситуације које могу довести до ширења заразе изазване вирусом корона, како у овој компанији, тако и у граду Лесковцу и шире, а може довести и до избиљнијег нарушавања процеса производње у овој компанији.

Наиме, према информацијама којима располаже Смостални синдикат металаца Србије, менаџмент компаније је одустао од досадашње праксе да када се код неког запосленог утврди корона вирус аутоматски се запослени који су били са њим у контакту шаљу у самоизолацију.

Значи, сада је пракса да радници морају да дођу и наставе да раде, без обзира на то што је у њиховој непосредној околини или радном простору идентификован радник који је позитиван на корона вирус а они су по службеној дужности са њим морали да буду у контакту.

Због таквог понашања и новог приступа радним обавезама имамо оправдан страх да може доћи до неконтролисаног ширења заразе међу запосленима, а самим тим и шире.

Такође, Самостални синдикат металаца Србије располаже информацијама да компанија „Јура“ инсистира да радници које она шаље у самоизолацију морају отворити боловање код надлежне здравствене институције, што по мишљењу Самосталног синдиката металаца Србије није у складу са Законом или у случају да радник мора да отвори боловање када се упућује у самоизолацију, такво боловање мора имати третман као боловање због повреде на раду, односно накнада зараде мора се плаћати 100% просечне зараде у последњих 12 месеци.

Апелујемо на надлежне да, пре свега у интересу запослених и компаније, предузму одговарајуће мере у циљу спречавања ширења пандемије у овој компанији.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
Председник, Зоран Вујовић

Достављено:

  • Градоначелник Лесковца
  • Кризни штаб Лесковац
  • Кризни штаб Републике Србије
  • Инспекторат за рад
  • Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
  • Председник Савеза самосталних синдиката Србије