O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Синдикат Горење Д.О.О. Ваљево

ЗАKЉУЧЕЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ИЗМЕЂУ ПОЛОДАВЦА "АПАРАТИ ЗА ДОМАЋИНСТВО ГОРЕЊЕ Д.О.О" И РЕПРЕЗЕНАТИВНИХ СИНДИКАТА!

 

На завршној 11. седници у поступку закључивању Kолективног Уговора код послодавца, учињен је огроман напредак у остваривању права запослених у односу на претходне године као и повећања квалитета рада и зарада запослених за наредни период.
Kоректна атмосвера у току преговора између Послодавца и Синдиката, која је била на веома високом нивоу, и чинила кључни основ за успешно преговарање, што је резултирало усаглашавањем захтева Синдиката и могућности Послодавца.


Тежња Синдиката је да се и у наредним периодима преговарања, што више унапреди однос између запослених и Управе Горења имајући за циљ константна побољшања на свим нивоима за све запослене како сад, тако и за планираних 1500 додатно запослених у периоду планирања ширења производње на територији Ваљева до 2020. године, а што ће бити од великог значаја за читав регион у смислу побољшања економске ситуације и куповне моћи наших запослених.


Kао пример навешћемо исплату регреса, који је до прошле године (2017.) износио 17.000 динара на годишњем нивоу по запосленом, подељен на дванаест месеци што је износило око 1.420 динара месечно. Сада имамо остварен накнаду од додатних 17000 динара, што укупно чини регрес од 34.000 динара на годишњем нивоу (што се третира као тринаеста плата). Сва остала давања која чине зараду у просеку су повећана за око 25 до 30% што је у овом тренутку допринело задовољству запослених и већој посвећености раду.


Синдикат Горење Ваљево изражава захвалност стручном тиму правника и преговарача наше синдикалне Централе ССМС и СССС као и Регионалној организацији ССМС за западну Србију.

У Ваљеву: 6.12.2018. Председник Синдиката
Слободан станојловић