O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

 

Поштовани,

            Поводом Вашег дописа од 03.07.2017. године обавештавамо Вас да решење инспектора рада 389-164-528/2017-02 од 26.06.2017. године постаје коначно протеком рока за жалбу од 8 дана од дана пријема, односно уколико буде изјављена жалба иста одлаже извршење решења и оно постаје коначно пријемом другостепеног решења којим је жалба одбијена. То значи да поступајући инспектор рада може да покрене поступак извршења тек по коначности решења.
Што се тиче Ваше молбе за мишљење поводом примене одредаба Закона о штрајку обавештавамо Вас да Инспекторат за рад као орган управе у саставу Министарства за рад врши инспекцијски надзор над применом одредаба закона. Давање мишљења којим се тражи тумачење појединих одредаба Закона о штрајку је у надлежности Сектора за рад овог министарства.
У вези Вашег предлога којим тражите организовање консултативног састанка у Одељењу инспекције рада у Крагујевцу, обавештавамо Вас да ће се састанак са инспекторима наведеног одељења одржати у просторијама Инспекције рада у Крагујевцу, ул. Саве Ковачевића бр. 7, у уторак 04.07.2017. године са почетком у 10.00. часова.

ДИРЕКТОР, Бојан Јоцић