O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

RADNICI KATALONIJE DAJU PODRSKU RADNICIMA FIJATA  17.7.2017.

 

SOLIDARITY WITH THE STRIKE OF WORKERS IN SERBIA

 

Coordinadora Obrera Sindical (COS), trade union from Catalan Countries, express solidarity with the strike of the workers of the factory of FIAT Chrysler Automobiles in Kragujevac, Serbia.

Working class from Catalan Countries express solidarity with working class from Serbia.

Catalan Countries, July 2017
Coordinadora Obrera Sindical (COS)

SOLIDARITAT AMB LA VAGA DE TREBALLADORS  A SÈRBIA

La Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindicat

Àrea de Relacions Internacionals
Coordinadora Obrera Sindical

www.sindicatcos.cat

 

SOLIDARNOST SA RADNICIMA KOJI ŠTRAJKUJU U SRBIJI

 

Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindikat iz Katalonije, izražava solidarnost sa radnicima koji štrajkuju u fabrici FIJAT Krajsler Automobili u Kragujevcu, Srbija. 

Radnička klasa izražava solidarnost sa radničkom klasom iz Srbije. 

Katalonija, juli 2017
Coordinadora Obrera Sindical (COS)

SOLIDARITAT AMB LA VAGA DE TREBALLADORS  A SÈRBIA

La Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindicat

Àrea de Relacions Internacionals
Coordinadora Obrera Sindical

www.sindicatcos.cat
internacional@sindicatcos.cat