O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 26.06.2017.

 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
„ФИАТ АУТОМОБИЛИ СРБИЈА“ Д.О.О.

ЗОРАН МАРКОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК

 

Поштовани колега и радници,

Самостални синдикат металаца Србије у потпуности је упознат са Вашoм Одлуком о ступању у штрајк, код послодавца FCA, захтевима и проблемима са којима се Ви и запослени суочавате у остваривању својих права.

Сматрамо да су Ваши захтеви оправдани и позивам пословодство FCA,  Владу Републике Србије, Министарство привреде, да у што краћем року реши проблем како би се испунили захтеви и спречила радикализација протеста.

Самостални синдикат металаца Србије подржава Ваше захтеве, жели Вам да истрајете у њима и стоји Вам на располагању  уколико процењујете да Вам је наша помоћ потребна.

Металски поздрав,

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник,
Зоран Вујовић,с.р.