O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

17-th of July 2017
To: Workers and Trede Union of of the factory of FIAT Chrysler Automobiles,
Kragujevac, Serbia

Dear colleagues,

The FNM (National Labor Federation) that represents the class trade union movement of Romania expresses its solidarity with the workers of the factory of FIAT Chrysler Automobiles, Serbia, who are on strike.
Your strike and struggle is just, because the multinational FIAT has great profits and you fight for better wages, to stop layoffs and payment of overtime work.
We express our solidarity to the workers of Kragujevac and their trade union and hope the workers with their militant stance have the power to overthrow any obstacles put by the employers.

Constantin Cretan
President
FNM (National Labor Federation)

 

17 јул 2017 
Радницима и синдикатима фабрике ФИЈАТ Крајслер Аутомобили

Поштоване колеге,
FNM (Национална федерација рада Румуније) која представља класни синдикални покрет Румуније изражава солидарност са радницима фабрике ФИЈАТ Крајслер Аутомобили, Србија, који су у штрајку.
Ваш штрајк и борба су праведни јер мултинационални ФИЈАТ остварује велики профит а ви се борите за боље зараде, да зауставите отпуштања и за исплату прековременог рада. 
Ми изражавамо солидарност са радницима из Крагујевца и њиховим синдикатом и надамо се да ће радници имати снаге да превазиђу све препреке које су им наметнули послодавци.
Константин Кретан 
Председник
FNM (National Labor Federation)