O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

14.07.2017

DEV-İŞ solidarity with FIAT Chrysler Automobiles metal workers, Serbia

 

Federation of  Revolutionary Workers Trade Unions (DEV-İŞ) North Cyprus, expresses its firm solidarity with serbian metal workers in FIAT Chrysler Automobiles and salutes their honourable strikes since 27 June 2017 .
As DEV-İŞ we are cendemning and protesting the administrators of  in FIAT Chrysler Automobiles for their non-standard preterhuman expectations and exploitations.
On behalf of class-oriented movement, we are inviting them to stop the exploitation before the dramatic results on their health & safety and signing the mutually acceptabe collective agreement.
Solidarity with serbian metal - workers and their fair demands.

DEV-İŞ
Koral Aşam
Secretary General

14.07.2017

DEV-İŞ порука солидарности радницима ФИЈАТ Крајслер Аутомобили, Србија

 

Федерација синдиката револуционарних радника (DEV-İŞ) са севера Кипра изражава солидарност са српским металским радницима у ФИЈАТ Крајслер Аутомобили и поздравља њихов частан штрајк који је почео 27.јуна 2017. 
Као DEV-İŞ ми осуђујемо и протестујемо против администратора у Фијат Крајслер Аутомобили због њихових надљудских очекивања и експлоатације.
У име класно оријентисаног покрета, ми вас позивамо да зауставите експлоатацију пре него што буде дође до драматичних последица по њихово здравље и безбедност и да потпишете колективни уговор који је прихватљив за обе стране.
Солидарност са металским радницима из Србије и њиховим праведним захтевима.

DEV-İŞ
Koral Aşam
Генерални секретар