O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Call for Solidarity with workers of FIAT in Kragujevac, Serbia


2.000 workers of the factory of FIAT Chrysler Automobiles, automobile assembly plant in Kragujevac, Serbia, are on strike since Tuesday 27 June 2017.
The workers have taken strike action for better conditions, against the intensification of work and the strain put on the workers  which increased after the mass dismissal of workers last  year from the factory, while the factory tries to produce a high number of cars per day. Their main demands also include wage increase and transport allowance for the workers with non-standard working hours. The factory has great profits from cars production and exportation that are gained through the exploitation of its workers and through the intensification of work, with dramatic results on their health and safety.
The European Regional Office of WFTU  on behalf of the European  class-oriented trade union movement express its solidarity and  calls for solidarity with the struggle of the workers of the factory of FIAT in Kragujevac in Serbia.
Messages  of solidarity can be sent to the e-mail address of  Metal Workers' Federation sindikatmetalaca@gmail.com, and sindikat_fas@yahoo.com - e-mail of TU in FIAT Kragujevac. 

Позив на солидарност са радницима ФИЈАТ-а у Крагујевцу, Србија

 

2.000 радника фабрике ФИЈАТ Крајслер Аутомобили из Крагујевца, Србија, у штрајку је од уторка 27.јуна 2017.

Радници спроводе активност ради бољих услова, против интензивирања посла чији се обим повећао након прошлогодишњег масовног отпуштања из фабрике док фабрика покушава дневно да произведе велики број аутомобила. Њихови главни захтеви такође укључују повећање зарада и износа за превоз за раднике који морају да долазе на посао ван уобичајеног радног времена. Фабрика има велике профите од производње аутомобила и извоза који су добијени кроз експлоатацију радника и интензивирање посла, са драматичним последицама по њихово здравље и безбедност.

У име европског класног синдикалног покрета, Европска регионална канцеларија ССФ-а изражава солидарност и позива на солидарност са борбом радника фабрике ФИЈАТ у Крагујевцу у Србији.

Поруке солидарности слати на мејл адресе Металске федерације на sindikatmetalaca@gmail.com, sindikat_fas@yahoo.com – мејл адреса синдиката ФИЈАТ у Крагујевцу!

Европска регионална канцеларија Светске синдикалне федерације