O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 03.7.2017.

СВЕТСКА И ЕВРОПСКА МЕТАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА

 

Поштоване колеге,

Користимо прилику да Вас у име Самосталног синдиката металаца Србије обавестимо да је код послодавца Фиат аутомобили у Србији, почео штрајк.

Штрајк, у ком учествују чланови Самосталног синдиката металаца Србије и Грански синдикат ИЕР УГС „Независност, почео је 27. јуна 2017. године, а велика већина запослених, има следеће захтеве, и то:

  1. Нови начин организовања производње кроз смањење сатурације или пријем нових радника на замени одсутних запослених (породиљска и дужа боловања) која би довела до растерећења запослених и смањила број операција које запослени ради.

 

  1. Надокнаде додатних трошкова које запослени има због доласка на рад мимо стандардног радног времена када није организован јавни превоз.

 

  1. Исплата искомуницираног бонуса ефикасности у 2017. години као и бонуса за 2018. годину са захтевом да висина бонуса за 2017. годину буде у висини просечне зараде у FIAT Chrysler Automobill Srbija, а висина бонуса за 2018. годину буде у висини просечне зараде у FIAT Chrysler Automobill Srbija са могућношћу увећања ако добију златни WCM статус са роком отплате у 4 транше почев од августа 2017, фебруара 2018, августа 2018, фебруара 2019. године.

 

  1. Повећање основне зараде запослених на 50.000 динара.

 

Оно што је проблем је игнорантско понашање послодавца Фиат аутомобили Србија, који и поред упозорења Инспектората за рад дато у складу са Законом о штрајку, не желе и избегавају да започну преговоре са Штајкачким одбором, ради споразумног решавања насталог спора.

Овакво понашање послодавца изазива додатно незадовољство и бес штрајкача.

Молимо Вас да, у складу са Вашим могућостима, помогнете у започињању преговора са представницима Фиат аутомобили Србија.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник,
Зоран Вујовић