O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Solidarity with FIAT workers in Serbia

All Workers Militant Front (PAME) that represents the class trade union movement of Greece,
we express our solidarity with the struggle of the workers in FIAT factories in Serbia.
Dear colleagues, we were informed about your strike and struggle against the multinational
FIAT, where you fight for better wages, to stop layoffs and payment of overtime work etc
Your struggle is just because the profits of the multinationals come from our work, from our
sweat, and we must fight and demand the wealth we produce. Also the metalworkers of Greece,
on July 13 go on strike in the shipbuilding industries demanding Collective Contract.
The workers have the power. Your struggle is our struggle.

We wish you all success to your fight, we stand by your side

Athens, July 10, 2017

Солидарност са радницима Фијата у Србији

 

Сви радници милитантног фронта (ПАМЕ) који представља класни синдикални покрет Грчке изражава солидарност са борбом радника ФИЈАТ-а у Србији.

Поштоване колеге, ми смо информисани о вашем штрајку и борби против мултинационалног ФИЈАТ-а, где се борите за боље зараде, да зауставите отказе и уведете исплату за прековремени рад.

Ваша борба је праведна јер профити мултинационалних компанија долазе од нашег рада, од нашег зноја, и ми морамо да се боримо и захтевамо богатство које производимо. Такође, металски радници Грчке у индустрији бродоградње ће 13.јула ступити у штрајк и захтевати колективни уговор.

Радници имају моћ. Ваша бпрба је наша борба.

Желимо вам пуно успеха у вашој борби, ми смо уз вас.

Атина, 10. јул 2017