O 4. KONGRESU:

Nekoliko informacija o 4. Kongresu

Kongres Samostalnog Sindikata etalaca Srbije pokriven je članovima Statuta SSMS-a: 77,78,79 i 80. Kongres sačinjavaju članovi Uprave, Statutarnog i Nadzornog odbora SSMS-a , iz prethodnog saziva i određen broj delegata koje biraju: Odbor Pokrajinske organizacije SSMS-a, Odbor organizacije SSMS-a za grad Beograd i Odbori regionalnih organizacija SSMS-a.

Kongres punovažno radi ako je prisutno više od polovine delegata, a odluke Kongresa donete su ako se za njih izjasni više od polovine prisutnih delegata.


 

PROSEČNA ZARADA

 

za pregled dokumenata potreban Vam je program Adobe Reader koga, ukoliko nemate, možete preuzeti odavde

 

- DECEMBAR 2010