O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 24.4.2014.
Број: 40

ПРЕДСЕДНИЦИМА РЕГИОНАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ССМС,
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ССМС ЗА ВОЈВОДИНУ
И ГРАД БЕОГРАД

 

Поштоване колеге,

У прилогу овог дописа достављамо вам материјал, добијен на јучерашњој седници Председништва СССС, везано за преговоре око измена и допуна Закона о раду.

Неопходно је да материјал уз пропратно писмо доставите свим председницима синдикалних организација са ваше територије.

Предлажем вам да, када су у питању овако важни материјали, од интереса за све раднике, уведемо нову праксу, а то је да овакве материјале поштом на кућну адресу, или на други пригодан начин доставимо свим нашим члановима.

У том смислу, ако се слажете, неопходно је да председницима синдикалних организација дате прецизна упутства и да исконтролишете целу акцију.

На овај начин остварили би непосредни контакт са свим члановима, они би могли да нам повратно дају своја мишљења, а оваква комуникација са чланством би нам омогућила и да их много лакше аниминирамо за разне видове синдикалних акција на одбрани радничких права.

Очекујемо да нас о спровођењу ове акције благовремено информишете.

Користимо прилику да вам доставимо и допис председника СМХ-ИС у вези Закона о раду у Хрватској.

Металски поздрав.

 

ПРЕДЛОЗИ ИЗМЕНА

 

ЗАКОН О РАДУ ХРВАТСКЕ - ДОПИС ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА ХРВАТСКЕ