Samostalni sindikat metalaca Srbije u 2017. godini poceo je sa realizacijom projekta "Pravo u službi sindikata" uz podršku SOLIDAR SUISSE – SLA. Projekat je usmeren na obuku sindikalnih aktivista sa nivoa preduzeća o: osnovnim odredbama radnog zakonodavstva i kolektivnom pregovaranju; zdravlju i bezbednosti na radu i informisanosti zaposlenih o njihovim pravima koja vode boljem sprovođenju radnog zakonodavstva i uživanju radnih prava i sloboda na radnom mestu, te mirnom rešavanju radnih sporova i saradnji sa Inspekcijom rada.
Cilj projekta: Obuka i razmena mišljenja na radionicama stalno upoznavanje sa situacijom iz prakse ili pozitivnim rešenjima; izrada baze podataka i uspostavljanje specijalizovanih alata za unapređenje pružanja usluga, te umrežavanje kroz SSMS i uspostavljanje aktivne komunikacije na relaciji predstavnici sindikata u preduzeću – pravni timovi u SSSS i SSMS.
U realizaciji projekta u kome će učestvovati 23 preduzeća u metalskom sektoru iz Zapadne, Istočne, Centralne Srbije, Vojvodine i Beograda predviđeno je održavanje 8 dvodnevnih i 2 jednodnevne radionice, kao i izrada priručnika koja će pored upoznavanja sa osnovnom problematikom biti dodatna podrška za predstavnike sindikata, članove odbora za BZR kao i za uspostavljanje mreže i jačanje regionalnih timova jer