Solidar Suisse je švajcarska organizacija, koja je posvećena stvaranju pravednijeg društva, promovišući dostojanstven rad i demokratsku participaciju, u cilju dostizanja dostojanstvenog života. Organizacija stvara inovativne strategije, kako bi se smanjilo siromaštvo i obezbeđuje humanitarnu pomoć za ljude kojima je to potrebno.
Osnovana je 1936. godine pod nazivom Švajcarska organizacija za pomoć svetu rada (engl. Swiss Labour Assistance – SLA). Njeni osnivači su Švajcarska konfederacija sindikata i Socijal-demokratska partija. Kao deo evropske Solidar mreže, Solidar Switzerland sarađuje sa više od 50 humanitarnih agencija i dobrotvornih organizacija, kao i sa nevladinim sektorom.
Solidar Suisse je u Srbiji u prethodnom periodu realiyovao nekoliko projekata "Sindikati i socijalni dijalog u Srbiji","Unapređenje kapaciteta za socijalni dijalog na tržištu rada u Srbiji", te u poslednje tri godine dao podršku u osnaživanju aktera civilnog društva da uđu u plodotvoran dijalog sa donosiocima odluka u cilju dostizanja određenih standarda iz Agende dostojanstvenog rada.

Samostalni sindikat metalaca Srbije je organizacija članova zasnovana na dobrovoljnom učlanjavanju zaposlenih u preduzećima metalske industrije. Mi smo interesna organizacija članova koja definiše, ostvaruje, omogućava i štiti njihova prava iz rada i po osnovu rada. Samostalna smo organizacija, nezavisna od političkih partija ili stranaka, osnivač Saveza samostalnih sindikata Srbije. Aktivno smo uključeni u međunarodnu sindikalnu saradnju, potpisnik smo Granskog kolektivnog ugovora na nivou Republike Srbije, koji je obavezan za sve poslodavce i za sve zaposlene. Samostalni sindikat metalaca Srbije kroz programe načelnog i sadržajnog karaktera opredeljuje rad i delovanje svih organa i pojedinaca u organizacionoj i rukovodnoj strukturi, zastupamo članstvo pred poslodavcima na nivou preduzeća i asocijacijama poslodavaca, lokalnom samoupravom, teritorijalnom autonomijom i resornim ministarstvima na nivou Republike Srbije. Mi smo interesna organizacija članova koja definiše, ostvaruje, omogućava i štiti njihova prava iz rada i po osnovu rada. Aktivno smo uključeni u međunarodnu sindikalnu saradnju.