УПРАВА

  • Управа има 31. члана. (списак). Формира комисије и радна тела ССМСа. Бира чланове већа СССС-а.
  • Управа доноси Пословник о свом раду.

ПРЕДСЕДНИШТВО


  • Председништво припрема седнице Управе.
  • Спроводи одлуке Управе ССМС-а.
  • Обавља послове у складу са Управом.

КОНГРЕС


  • Конгрес је највиши орган ССМС-а.
  • Конгресу претходе избори у ССМС-у.
  • Одржава се по правилу сваке пете године.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питањима и одговорима разјашњавамо сва нејасна питања из Закона и Колективних уговора. На питања радника одговарају стручњаци из Самосталног синдиката металаца Србије, СССС-а и из надлежних министарстава. Мишљења такође служе ради лакшег остваривања права радника из рада и по поснову рада.

Број: 51 

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

-н/р Министру- 

Поштовани Министре, 

На заједничкој седници Управе Самосталног синдиката металаца Србије и одбора организација Самосталног синдиката металаца Србије за Покрајину Војводину, град Београд, регион Источне Србије, регион Централне Србије и регион Западне Србије, која је одржана 20. марта 2008. године, заузет је став да се овом Министарству упути оштар протест на веома учесталу,  и за предузећа у реструктурирању веома опасну појаву,  да се, због обавеза према државној каси, блокирају текући рачуни и тако још више отежа рад ових предузећа.

Предузећа која су у процесу реструктурирања и тако се, због познатих разлога, налазе у веома тешкој ситуацији и у реструктурирање су уведена да се, кроз одређене олакшице и законски поступак припреме и приватизују на најповољнији могући начин.

Овакав поступак Вашег министарства само додатно, а непотребно, компликује ситуацију и изазива револт и гнев запослених и синиката.

Тражимо од Вас да одмах промените политику када су ова предузећа у питању и да омогућите да се процес приватизације, што безболније приведе крају.

Металски поздрав.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

Сектор за наплату Број: 43-00946/2008-10  11.04.2008. године Беогр ад

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ

МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ -Председнику, Зорану Вујовићу-

11000БЕОГРАД    ул.Дечанска 14

У вези захтева број 51 од 21.03.2008. године који сте упутили Министарству финансија, прослеђен Пореској управи- Централи, а којим тражите да се не спроводи принудна наплате пореског дуга блокадом рачуна пореских обвезника који се налазе у поступку реструктурирања, обавештавамо вас о следећем:

Одредбама члана 19. и члана 20 став 1. Закона о приватизацији («Сл. гласник РС», број 38/01... 123/07- у даљем тексту: Закон), прописано је да, између осталог, реструктурирање у поступку приватизације подразумева и промене које се односе на отпуштање дуга од стране државних поверилаца, у целини, ради намиривања из средстава остварених од продаје капитала или имовине субјекта приватизације.

Одредбама члана 20ж став 1. Закона, прописано је да се од дана доношења одлуке о реструктурирању до дана доношења одлуке о окончању реструктурирања, не може против субјекта приватизације, односно над његовом имовином, одредити или спровести принудно извршење нити било која мера поступка извршења ради намирења потраживања.

Одредбама става 3. члана 20ж Закона, прописано је да одлуку о реструктурирању Агенција, у року од 5 дана од дана доношења, доставља органу надлежном за спровођење принудне наплате, судовима и другим органима надлежним за доношење основа и налога за принудну наплату.

Одредбама става 4. члана 20ж Закона, прописано је да на основу одлуке о реструктурирању, орган надлежан за спровођење принудне наплате обуставља извршавање евидентираних основа и налога, а судови и други органи надлежни за доношење основа и налога за принудну наплату не доносе нове основе и налоге за принудну наплату.

Сагласно цитираним законским одредбама, Пореска управа је благовремено обавестила и наложила надлежним организационим јединицама Пореске управе да се према субјектима приватизације у реструктурирању не спроводи поступак принудне наплате ( како за дуг у отпусту тако ни за текући дуг).

Такође, полазећи од одредаба члана 20ж став 3. Закона, Агенција за приватизацију обавестила је НБС- Одељење за принудну наплату да за предузећа која су у реструктурирању, а имају било који акт принудног извршења над рачуном пореског обвезника у реструктурирању ( тзв. блокаду рачуна), обустави поступак извршења.

Стога, принудна наплата пореског дуга пореских обвезника који се налазе у поступку приватизације, тј. поступку реструктурирања не спроводи се од стране Пореске управе.

У случају да постоје , евентуално , случајеви принудног извршења према субјектима приватизације који су у поступку реструктурирања потребно је да Пореској управи доставите ближе податке о истима или да се обратите Агенцији у смислу одредаба члана 20ж став 3. и 4. Закона.

С поштовањем,

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Рада Костић