УПРАВА

 • Управа има 31. члана. (списак). Формира комисије и радна тела ССМСа. Бира чланове већа СССС-а.
 • Управа доноси Пословник о свом раду.

ПРЕДСЕДНИШТВО


 • Председништво припрема седнице Управе.
 • Спроводи одлуке Управе ССМС-а.
 • Обавља послове у складу са Управом.

КОНГРЕС


 • Конгрес је највиши орган ССМС-а.
 • Конгресу претходе избори у ССМС-у.
 • Одржава се по правилу сваке пете године.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питањима и одговорима разјашњавамо сва нејасна питања из Закона и Колективних уговора. На питања радника одговарају стручњаци из Самосталног синдиката металаца Србије, СССС-а и из надлежних министарстава. Мишљења такође служе ради лакшег остваривања права радника из рада и по поснову рада.

Београд, 07.05.2010.

„ГОША МОНТАЖА“ ВЕЛИКА ПЛАНА

н/р Славку Благојевићу, председнику Самосталног синдиката 

Поштовани, 

Обраћам Вам се у вези нашег разговора од 06.05.2010., као и дописа синдиката Гоше Монтаже од 30.04.2010 год. у вези усагласавања Основне зараде у Гоши Монтажи по важећем Колективном уговору код послодавца чл.74.

Предлажем да наведени проблем тумачења  Колективног уговора код послодавца Гоше Монтаже  - чл.74. дефинишете и нагласите везу (обавезност примене) Закона о раду  – чл.104. став.1. – 5., као и ОКУ чл.18,19, 20.

Пример Предлога: 

Закон о раду  глава VIII -  Зарада, накнада зараде и друга примања чл. 104, став 1-5. 

 1. Запослени има право на зараду, која се утврђује у складу са Законом, Општим актом и Уговором о раду.
 2. Запосленом се гарантује једнака зарада за исти рад или рад исте вредности који остварује код Послодавца.
 3. Под радом исте вредности подразумева рад за који се захтева исти степен стручне спреме, иста радна способност, одговорност и физички и интелектуални рад.
 4. Одлука Послодавца или споразум са запосленим који нису у складу са ставом два овог члана – ништавни су.
 5. У случају повреде права запосленог из става два  овог члана, запослени има право на накнаду штете.

 

ОКУ чл.18.  - тумачи основну зараду и усклађивање исте у временском року сваких 6 месеци, и да иста не може бити нижа од претходне.

ОКУ чл. 19. -  основна зарада за послове које запослени обавља, за карактеристичне послове у Посебном, односно за групе послова у Колективном уговору код Послодавца утврђује се множењем основне зараде за најједноставнији посао са коефицијентом сложености посла. 

ОКУ чл.20.-  коефицијент за утврђивање основне зараде за послове које запослени обавља, утврђен је Колективним уговором код послодавца, садржи сладеће елементе: сложеност,одговорност,услове рада,стручну спрему.

Колективнои уговор код послодавца  Гоше Монтаже чл. 74

Основна зарада се исказује у бруто износу по радном часу и она се исказује полазећи од основне зараде по часу за најједноставнији посао утврђене посебним анексом уз овај Колективни уговор:

 1. Достигнутог нивоа зарада и њиховог односа према зарадама код других послодаваца у истој грани
 2. Расту трошкова живота.
 3. Учешћа зарада у трошковима пословања.
 4. Оствареног финасијско – пословног резултата.

 

Основна зарада за најједноставнији посао уговара се за период који не може бити дужи од 6 месеци и у износу који не може бити нижи од претходно утврђеног износа и утврђује се у договору са репрезентативним Синдикатом, а после утврђивања минималне зараде у Републици Србији који доноси Социјално економски савет Србије.

На основу зараде из претходног става овог члана додају се следећи додаци по  основу услова рада који чине саставни део зараде и то: атестни додатак, браварски додатак, висински додатак, додатак за отежане услове рада, додатак за рад  дрегер апаратом.

С обзиром на наведену законску регулативу и горе наведене акте (Закона о раду, Општег колективног уговора, Колективног уговора код послодавца), као и вашу обавезу из Колективног уговора код послодавца Гоше Монтаже од 22.10.2009.год., потребно је да урадите Анеx и табелу коефицијената сложености послова за све запослене и исту ускладите са вашом ценом радног часа код свих запослених.

Такође је потребно да исту табелу доведете у склад са минималном основном зарадом Социјално економског савета  РС (90.00 дин./радн.часу = 15.660 дин .) од 12.04.2010.год. за најједноставнији посао по коефиц. сл. послова. 1. 

 

САМОСТАЛНИ  СИНДИКАТ

МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ

П о т п  р е д с е д н и к, 

Цвркотић Љубодраг,с.р.