УПРАВА

  • Управа има 31. члана. (списак). Формира комисије и радна тела ССМСа. Бира чланове већа СССС-а.
  • Управа доноси Пословник о свом раду.

ПРЕДСЕДНИШТВО


  • Председништво припрема седнице Управе.
  • Спроводи одлуке Управе ССМС-а.
  • Обавља послове у складу са Управом.

КОНГРЕС


  • Конгрес је највиши орган ССМС-а.
  • Конгресу претходе избори у ССМС-у.
  • Одржава се по правилу сваке пете године.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питањима и одговорима разјашњавамо сва нејасна питања из Закона и Колективних уговора. На питања радника одговарају стручњаци из Самосталног синдиката металаца Србије, СССС-а и из надлежних министарстава. Мишљења такође служе ради лакшег остваривања права радника из рада и по поснову рада.

Београд, 11.4.2008.

 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА „ПРИМАТ ОПРЕМА“ Д.О.О

-н/р Председнику-

БAЉЕВАЦ 

Поштовани келега, 

У везе са Твојим дописом могу само да потврдим твоје наводе из писма а то је:

- прековремени рад је регулисан чланом 53. Закона о раду који каже да се прековремени рад може увести за случај више силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран, али тако уведен прековремени рад не може да траје дуже од осам часова недељно, нити дуже од четири часа дневно по запосленом.

- одлука Деректора у прековременом раду којом се нерадни дан (субота) 12. априла 2008. године проглашава за прековремени рад за раднике у производњи није у складу са поменутом одредбом Закона о раду.

- слажем се са тобом колега да директор у овом случају може извршити прерсподелу радног времена у складу са одредбом члана 57. Закона о раду и члана 12. Колективног уговора код послодавца. 

Поштовани колега, подржавамо све напоре Синдикалне организације да се од стране директора мора поштовати Закон и Колективни уговор. у случају да директор настави и даље да игнорише права радника о томе ћемо известити инспекцију рада и затражити ванредни инспекцијски надзор. 

Металски поздрав.