УПРАВА

 • Управа има 31. члана. (списак). Формира комисије и радна тела ССМСа. Бира чланове већа СССС-а.
 • Управа доноси Пословник о свом раду.

ПРЕДСЕДНИШТВО


 • Председништво припрема седнице Управе.
 • Спроводи одлуке Управе ССМС-а.
 • Обавља послове у складу са Управом.

КОНГРЕС


 • Конгрес је највиши орган ССМС-а.
 • Конгресу претходе избори у ССМС-у.
 • Одржава се по правилу сваке пете године.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питањима и одговорима разјашњавамо сва нејасна питања из Закона и Колективних уговора. На питања радника одговарају стручњаци из Самосталног синдиката металаца Србије, СССС-а и из надлежних министарстава. Мишљења такође служе ради лакшег остваривања права радника из рада и по поснову рада.

Београд, 25.07.2008.

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

„НОВОСАДСКА ФАБРИКА КАБЕЛА“ АД

-председнику синдиката Милутину Лошић- 

Поштовани колега,

У вези са Твојим захтевом везано за период важење Колективног уговора код послодавца а у складу са достављеном документацијом, достављам Ти следеће мишљење: 

 • -      чланом 228. став 1. Појединачног колективног уговора „Новосадске фабрике кабела“, закљученог 31. маја 2004.године предвиђено је да са „Колектвни уговор закључује на неодређено време“.
 • -      Одредбом члана 284. Закона о раду (Сл. гласник бр. 24/05 и 61/05) дефинисано је да одредбе колективног уговора који је на снази на дан ступања на снагу овог закона, а које нису у супротности са овим законом, остају на снази до закључивања колективног уговора у складу са овим законом.

То значи да одредбе Појединачног колективног уговора „Новосадске фабрике кабела“ које нису у супротности са Законом остaју на снази док се не измене у складу са законом.

 • -      Aнексом III на Појединачни колективни уговор „Новосадске фабрике кабела“ сада је важност колективног уговора ограничена на тренутак окончана процеса приватизације.

 

Металски поздрав.