УПРАВА

  • Управа има 31. члана. (списак). Формира комисије и радна тела ССМСа. Бира чланове већа СССС-а.
  • Управа доноси Пословник о свом раду.

ПРЕДСЕДНИШТВО


  • Председништво припрема седнице Управе.
  • Спроводи одлуке Управе ССМС-а.
  • Обавља послове у складу са Управом.

КОНГРЕС


  • Конгрес је највиши орган ССМС-а.
  • Конгресу претходе избори у ССМС-у.
  • Одржава се по правилу сваке пете године.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питањима и одговорима разјашњавамо сва нејасна питања из Закона и Колективних уговора. На питања радника одговарају стручњаци из Самосталног синдиката металаца Србије, СССС-а и из надлежних министарстава. Мишљења такође служе ради лакшег остваривања права радника из рада и по поснову рада.

Београд, 14.4.2008.

 

САМОСТАЛНОМ СИНДИКАТУ А.Д. „ИНТЕРЛЕМИНД“ ЛЕСКОВАЦ

-н/р Председнику Саши Миленковићу  

Поштовани колега, 

У вези са дописом који си ми доставио а који се односи на став Генералног директора о томе када Колективни уговор код послодавца престаје да важи, износим следеће:

- члан 263. Закона о раду, на који се позива Генерални директор када тврди да се колективни уговори закључују на период од 3 године, важе само за колективне уговоре који су закључени по ступању Закона о раду на снагу, а то је период после 23. марта 2005. године;

- за колективне уговоре који су закључени пре тог рока примењује се члан 284. став 1. Закона о раду,  који каже да одредбе колективног уговора који је на снази на дан ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности са овим законом, остају на снази до закључивања колективног уговора у  складу са овим законом. То значи да колективни уговор мора, пре свега, бити раскинут актом послодавца, а онда ући у  преговоре у складу са Законом о раду.

- није од значаја на важност вашег Колективног уговора одредба Уговора о продаји друштвеног капитала. Нема аутоматизма када је колективни уговор у питању. Увек се за измену колективног уговора, као предходни акт послодавца мора синдикату упутити формални захтев да се цео, или поједине одредбе колективног уговора раскидају уз предлог за почетак нових преговоре. 

Металски поздрав.