УПРАВА

  • Управа има 31. члана. (списак). Формира комисије и радна тела ССМСа. Бира чланове већа СССС-а.
  • Управа доноси Пословник о свом раду.

ПРЕДСЕДНИШТВО


  • Председништво припрема седнице Управе.
  • Спроводи одлуке Управе ССМС-а.
  • Обавља послове у складу са Управом.

КОНГРЕС


  • Конгрес је највиши орган ССМС-а.
  • Конгресу претходе избори у ССМС-у.
  • Одржава се по правилу сваке пете године.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питањима и одговорима разјашњавамо сва нејасна питања из Закона и Колективних уговора. На питања радника одговарају стручњаци из Самосталног синдиката металаца Србије, СССС-а и из надлежних министарстава. Мишљења такође служе ради лакшег остваривања права радника из рада и по поснову рада.

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

СТРУЧНА СЛУЖБА

Одељење правних послова

Датум: 25.05.2010. године  

 

ПРЕДМЕТ:  МИШЉЕЊЕ У ВЕЗИ СИНДИКАЛНОГ ПРЕДСТАВНИКА

 

У чл. 188 Закона о раду („Сл. гласник РС“, 24/2005, 61/2005 и 54/2009) прописано је:

«Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на други начин да стави у неповољан положај представника запослених за време обављања функције и годину дана по престанку функције, ако представник запослених поступа у складу са законом, општим актом и уговором о раду, и то:

1) члану савета запослених и представнику запослених у управном и надзорном одбору послодавца;

2) председнику синдиката код послодавца;

3) именованом или изабраном синдикалном представнику.

Ако представник запослених из става 1. овог члана не поступа у складу са законом, општим актом и уговором о раду, послодавац може да му откаже уговор о раду.

Број синдикалних представника који уживају заштиту у смислу става 1. тачка 3) овог члана утврђује се колективним уговором, односно споразумом синдиката са послодавцем, зависно од броја чланова синдиката код послодавца.

Послодавац може уз сагласност министарства да откаже уговор о раду представнику запослених из става 1. овог члана, ако одбије понуђени посао у смислу члана 171. став 1. тачка 4) овог закона».

Са друге стране, у колективном уговору код послодавца Фабрике бакарних цеви, у чл. 105. Закона о раду, утврђен је број синдикалних представника, а у складу са чл. 188 Закона о раду.   

У чл. 59 Општег колективног уговора („Сл. гласник РС“, бр.50/2008, 104/2008 и 8/2009), прописано да синдикални предствник ужива заштиту прописану овим чланом.  

У конкретном случају, неспорно је да је председник Надзорног одбора синдикални представник. Са друге стране, обзиром да је у чл. 105 ст. 3 Колективног уговора код послодавца, прописан број синдикалних представника који уживају заштиту (на сваких 25 чланова по један синдикални представник), а не и конкретна имена-функција, тада jе, уколико број чланова није довољан да сви изабрани или именовани представници буду покривени заштитом из чл. 59 ОКУ, на синдикалној организацији да утврди конкретне функције које уживају заштиту, у смислу наведеног члана.   

Oдељење за правне послове СССС           

Шеф Одељења 

_______________

Александар Марковић