УПРАВА

  • Управа има 31. члана. (списак). Формира комисије и радна тела ССМСа. Бира чланове већа СССС-а.
  • Управа доноси Пословник о свом раду.

ПРЕДСЕДНИШТВО


  • Председништво припрема седнице Управе.
  • Спроводи одлуке Управе ССМС-а.
  • Обавља послове у складу са Управом.

КОНГРЕС


  • Конгрес је највиши орган ССМС-а.
  • Конгресу претходе избори у ССМС-у.
  • Одржава се по правилу сваке пете године.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питањима и одговорима разјашњавамо сва нејасна питања из Закона и Колективних уговора. На питања радника одговарају стручњаци из Самосталног синдиката металаца Србије, СССС-а и из надлежних министарстава. Мишљења такође служе ради лакшег остваривања права радника из рада и по поснову рада.

Београд, 28.8.2014.

 

ФАБРИКА  БАКАРНИХ ЦЕВИ МАЈДАНПЕК
н/р Живораду  Радојковићу

Ваше Питање:

Молим да ми појасните следећу ситуацију: радим у четворосменском режиму  што значи да дани одмора мени нису субота и недеља.

У  августу месецу због лоше финансијске ситуације послодавац је донео одлуку да не радим 23. и 24.августа,  то јест суботу и недељу и да ће ми то рачунати као нерадне дане, то јест дане одмора и ако сам ја по распореду одмарао 21. и  22. то јест у четвртак и петак.

Моје питање: да ли има права да ме пошаље на неплаћен одмор у дане када сам требао радити и  то под изговором да може  јер је субота и недеља,  или мора да ми вржи исплату по Закону о раду,  члан 116. Молим вас да ми одговорите да знам да ли се крши Закон о раду јер ми се тако умањује зарада.
Унапред се захваљујем.  

Одговор:

Поштовани,

Уколико смо добро разумели, Ви сте упућени на неплаћено одсуство иако сте у те дане требали радити. Исто тако, претпостављамо да сте закључили Уговор о раду са 40 сати недељног рада и да је субота и недеља 23 и 24 августа требало да буде рад којим би се испунио недељни фонд часова.

Сам распоред радног времена врши послодавац, али ако је закључен уговор о раду са 40 сати, онда Вам мора вршити распорд 40 сати недељног радног времена.

С тим у вези, послодавац не може да Вам изда налог да не радите суботом и недељом само из разлога што је то субота и недеља. Уколико постоји недостатак посла, послодавац Вас мора упутити на плаћено одсуство у смислу члана 116, који прописује:

„Запослени има право на накнаду зараде најмање у висини 60% просечне зараде у претходних 12 месеци, с тим да не може бити мања од минималне зараде утврђене у складу са овим законом, за време прекида рада, односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог, најдуже 45 радних дана у календарској години.
Изузетно, у случају прекида рада, односно смањења обима рада које захтева дуже одсуство, послодавац може, уз претходну сагласност министра, упутити запосленог на одсуство дуже од 45 радних дана, уз накнаду зараде из става 1. овог члана.
Пре давања сагласности из става 2. овог члана, министар ће затражити мишљење репрезентативног синдиката гране или делатности основаног на нивоу Републике.“
Закључак: За ту суботу и недељу, Послодавац Вам исплатити минималну зараду, а претходно Вам мора издати Решење о неплаћеном одсуству.
Уколико будете имали додатна питања, будите слободни да нам се обратите.

Одговор сачинио:
Александар Марковић, правник    

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Секретар, Љубодраг Цвркотић,с.р.