O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 20.11.2012.
Број: 106

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
-н/р Министру-

Поштовани Министре,

Сигурни смо да су Вам познати проблеми са којима се у раду сусрећу радници и пословодство Д.П. 21. Октобар Крагујевац.

Такође, сигурни смо да знате да је ово предузеће, након престанка производње аутомобила у Застави, договорило, за њих, значајне послове са Горењем.

Да би се ти послови и остварили, 21. Октобру недостају одређена средства за израду алата и компонената за освајање нових позиција за финални производ Горења.

У прилогу овог дописа достављамо Вам и допис Д.П. 21. Октобар Крагујевац везано за потребу обезбеђивања додатних субвенција за дефинитивно освајање производње о којој говоримо.

Мислимо да би, трагом ових дописа, било неопходно одржавање заједничког састанка ради, евентуалних, појашњења предлога и договора о нивоу конкретне и континуиране помоћи.

Металски поздрав.

 

Достављено:
-наслову,
-Државном секретару Александру Љубићу,
-Помоћнику министра Мишели Николић,
-21. Октобру,
-а/а

Београд, 20.11.2012.
Број: 107

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
-н/р Министру-

Поштовани Министре,

У прилогу овог дописа достављамо Вам дописе синдиката и послодаваца предузећа, и то:

  • Застава безбедност у реструктурирању,
  • Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и
  • Застава аутоделови д.о.о. Кнић.

 

Из дописа се лако уочава да се предузећа налазе у одређеним финансијским и тржишним проблемима и да не могу да опстану, исплаћују зараде радницима, обезбеђују репроматеријал, плаћају обавезе за енергенте и обавезе према држави и фондовима без помоћи Вашег Министарства.

Мислимо да би било добро организовати заједнички састанак по групама предузећа и договорити међусобна права и обавезе за крај ове и за 2013. годину.

Очекујемо Ваш позив.
Металски поздрав.

Достављено:
-наслову,
-Државном секретару Александру Љубићу,
-Помоћнику министра Мишели Николић,
-Поменутим предузећима,
-а/а