O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

ВАЖНОСТ ПОСЕБНОГ-ГРАНСКОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА МЕТАЛСКУ ИНДУСТРИЈУ СРБИЈЕ

Унија послодаваца Србије, у својству учесника Посебног – гранског колективног уговора за металску индустрију Србије, закљученог у Београду 13. децембра 2011. године („Сл. гласник РС“, бр. 10/2012, измене и допуне – 10/2012, 69/2012, 80/2012 и 101/2012), је отказала Посебан – грански колективни уговор за металску индустрију Србије, са 01. новембром 2012. године.

У свом допису Унија послодаваца Србије наводи да ће у складу са чланом 264. став 2. Закона о раду, најкасније у року од 15 дана од дана подношења Отказа, иницирати поступак преговарања у циљу закључивања новог посебног колективног уговора за делатност металског комплекса за територију Републике Србије.

Имајући у виду горе изнето, а на основу члана 264. став 2. Закона о раду, у случају отказа, колективни уговор се примењује најдуже шест месеци од дана подношења отказа.

Значи Посебан – грански колективни уговор за металску индустрију Србије се примењује закључно са 30. априлом 2013. године.