O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 06.11.2012.
Број: 102/1                                       

ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИНИСТРУ ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ

Поштовани,

Обавештавамо Вас да смо дана 05. новембра 2012. године одржали заједнички састанак директора и председника синдикалних организација предузећа металске индустрије Србије која су користила програм подстицања продаје својих производа, и то: ИМТ Нови Београд, ИМР Раковица, Застава камиони Крагујевац, ИКАРБУС Земун, 14. Октобар Крушевац и ФАП Прибој.

Оценили смо као добре и подржали све напоре Владе Републике Србије који иду у правцу стварања повољнијег амбијента за привређивање и помоћи предузећима металске индустрије Србије.

Јединствен је став да је програм повећао тражњу производа ових предузећа на тржишту и тако омогућио њихову повољнију производно-финансијску ситуацију. Са суспензијом програма предузећа су се нашла у ситуацији да за њиховим производима нема довољно тражње, што ће их довести у тешку ситуацију (80% производње обезбеђено из овог програма).

Директни корисници ових подстицаја су крајњи корисници, купци, а то су пољопривредници и превозници.

Прелажемо да се, до убрзаног решавања реструктурирања ових предузећа, настави са Програмом подстицаја производње и продаје производа ових предузећа или у пакету других мера изнађе могућност да домаћа јавна, јавно комунална предузећа и локалне самоуправе по приоритету купују производе наших предузећа (у свету позната мера „ограничавање прекомерног увоза“).

У циљу бољег разумевања положаја ових предузећа као и предлога које имамо за превазилажење проблема предлажемо хитан састанак.

У очекивању Вашег позива, металски поздрав.

По овлашћењу свих присутних