O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 24.10.2012.

ПРЕДСЕДНИКУ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА
ИМК „14. ОКТОБАР“ КРУШЕВАЦ

Поштовани колега,

Поводом Вашег дописа од 24.10.2012. године, а имајући у виду ситуацију у ИМК „14. октобар“ Крушевац, као и величину и значај овог предузећа за град Крушевац и Републику Србију, чињеницу да нико, изузев додељених субвенција, системски и суштински не предузима никакве мере да се стање осетно поправи на боље, Самостални синдикат металаца Србије, моје колеге и ја лично, оцењујемо да је неопходно наставити синдикалне активности, у чему вас у потпуности подржавамо.

На заказаном протесту испред Градске управе града Крушевца поручите и градоначелнику и свим осталим да ће Самостални синдикат учинити све да спасе ово предузеће и раднике у њему од даљег пропадања.

Металски поздрав.

Достављено:
- Самосталном синдикату ИМК „ 14. октобар“
- Регионалној организацији ССМС за Централну Србију
- Градоначелнику Крушевца