O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 08.10.2012.
Број: 93

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
-н/р Државном секретару Влајку Сенићу-

Поштовани,

Користим прилику да Вам, у име Самосталног синдиката металаца Србије и у моје лично име, честитам на избору за Државног секретара у Министарству финансија и привреде, са жељом и надом да ћемо кроз сарадњу и уважавање изналазити најбоља обострано прихватљива решења.

Овог пута желимо да Вам се обратимо из веома важног разлога, а то је перспектива и будући статус Посебног - Гранског колективног уговора за металску индустрију Србије („Сл. гласник РС“, број 10 од 10. фебруара 2012.г.) који је овај синдикат потписао са Унијом послодаваца Србије 13. децембра 2011. године а који се примењује од добијања проширеног дејства, односно од 06. маја 2012. године.

Наиме, укратко, у последње време нам се скреће пажња да ће се Посебни - Грански колективни уговор за металску индустрију Србије раскинути и то на захтев Министарства финансија и привреде.

Из тих разлога предлажемо хитан састанак како би се разјаснили и договорили се које мере треба предузети да би се избегли евентуални неспоразуми.

У очекивању Вашег позива, металски поздрав.

 

Београд, 17.10.2012.
Број: 93/1

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
-н/р Државном секретару Влајку Сенићу-

Поштовани,

У име Самосталног синдиката металаца Србије обратили смо Вам се дописом број 93 од 08.10.2012. године, са молбом да нас примите на разговор у вези, за нас, веома важног питања.

Не верујемо да не знате колико је Посебан – грански колективни уговор за металску индустрију (у даљем тексту: Колективни уговор) важан за уједначавање права и обавеза послодаваца и радника, као и што не верујемо да не знате тежину информација које долазе до нас да ћете Ви бити криви ако се овај Колективни уговор раскине.

Из тих разлога смо и предлагали састанак, на ком би смо утврдили која су решења из Колективног уговора спорна и договорили се о даљој процедури усаглашавања спорних чланова.

Поштовани, свесни смо да имате много посла, али не можемо да прихватимо да за Самостални синдикат металаца Србије и за права и обавезе радника немате 30 минута времена.

Очекујемо да ћете нас примити у понедељак 22. октобра 2012. године. Уколико ни тада за нас немате времена ми ћемо доћи код Вас 23.10.2012.године у 10,00 сати.

Металски поздрав.