O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број: 79
Београд, 06.9.2012.

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
-н/р Министру Александру Вучићу-

Поштовани Министре,

Користимо прилику да Вас информишемо да су у оквиру Самосталног синдиката металаца Србије организоване све синдикалне организације Самосталног синдиката предузећа која се баве одбрамбеном  индустаријом, и то:

 "Застава оружје" Крагујевац, ХК "Крушик" Ваљево, „Први партизан – наменска" Ужице, Компанија „Слобода" Чачак, „Милан Благојевић – наменска" Лучани, „Прва искра – наменска" Барич, „Прва петолетка – наменска" Трстеник, „14. октобар" у реструктурирању Крушевац, „Утва - АИ" у реструктурирању Панчево и „Телеоптик-жироскопи" Земун.

Веома подржавамо и свом својом снагом стојимо иза Ваших ставова да је одбрамбена индустрија Србије веома важан чинилац стабилности привреде и државе Србије.

Имајући у виду проблеме са којима се сусрећу предузећа и радници ове индустрије оцењујемо да је неопходно да одржимо заједнички састанак, на коме би се међусобно информисали и договорили о будућој сарадњи.

У име Самосталног синдиката металаца Србије састанку би присустворали: Зоран Вујовић, председник Самосталног синдиката металаца Србије, Љубодраг Цвркотић, секретар Самосталног синдиката металаца Србије и Драган Јекић, председник Комисије одбрамбене индустрије Србије. 

Предлажемо да се састанак одржи око 20.-ог овог месеца.

Металски поздрав.