O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

СИНДИКАЛЦИ ИЗ ФАБРИКЕ КАБЛОВА ЈАГОДИНА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА  

11.7.2012.г. у МинистарствУ финансија одржан  је састанак са државним секретаром,  Душаном Никезићем,  представницима Самосталног синдиката металаца Србије и представницима  Синдикалне организације „Фабрике каблова“ Јагодина.
Састанку су присуствовали: Душан Никезић,  државни секретар Министарства финансија, Зоран Вујовић председник Самосталног синдиката металаца Србије, Драган Рајић,  председник Синдикалне организације ФКЈ, Оливер Јовановски,  секретар Синдикалне организације ФКЈ и Љубодраг Цвркотић,  секретар ССМС.
Тема: Субвенције за фирме металске индустрије, овера здравствених књижица, одлука Владе РС за Железару Смедерево.

 

Закључак: Све одобрене субвенције од стране Министарства економије и регионалног развоја,  Министарство финансије је доставило предузећима металске индустрије Србије. Овера здравствених књижица неће бити,  јер је на снагу ступио Закон о обавезној уплати доприноса за здравствено осигурање. Влада РС је на својој седници усвојила предлог закључака за Железару Смедерево.