O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

НА ЗАЈЕДНИЧКОМ САСТАНКУ  ОДРЖАНОМ 26.6.2012. У  ЖЕЛЕЗАРИ СМЕДЕРЕВО ДОНЕТИ СТАВОВИ

На заједничком састанку седнице Управе Самосталног синдиката металаца Србије, која је   одржана  у предузећу Железари Смедерево, 26.6.2012. године,  заједно са председништвима гранских синдиката Индустријског синдиката Србије, Асоцијације слободних и независних синдиката Србије и председништвима синдикалних организација Самосталног синдиката ЖелезарЕ Смедерево, Индустријског синдиката Железаре Смедерево и Асоцијације слободних и независних синдиката Железаре Смедерево, донети су следећи

С Т А В О В И

- НАЈЕНЕРГИЧНИЈЕ СЕ ОДБИЈА И НЕ ПРИХВАТА БИЛО КАКВА ПОМИСАО, ИЗЈАВА ИЛИ РАДЊА СРАЧУНАТА НА ГАШЕЊЕ ВИСОКЕ ПЕЋИ, ОДНОСНО ЗАТВАРАЊЕ ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО.

- ДАЈЕ СЕ ПУНА ПОДРШКА САОПШТЕЊУ ЗА ЈАВНОСТ ОД 08.06.2012. ГОДИНЕ, ДАТОГ ОД СТРАНЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО И ТО: НЕЗАВИСНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО, САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО И АСОЦИЈАЦИЈЕ СЛОБОДНИХ И НЕЗАВИСНИХ СИНДИКАТА;

- ДАЈЕ СЕ СНАЖНА ПОДРШКА ОВИМ СИНДИКАТИМА, КАО И ПОСЛОВОДСТВУ ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО НА НАПОРИМА, КОЈЕ ПРЕДУЗИМАЈУ ДА СЕ ОВО СТРАТЕШКИ ВЕОМА ВАЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ, КАКО ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ, ТАКО И ЗА РАДНИКЕ ЖЕЛЕЗАРЕ, ГРАД СМЕДЕРЕВО, КАО И ЗА МНОГА  ПРЕДУЗЕЋА МЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ, КОЈА ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ ИЛИ КОРИСТЕ ПРОИЗВОДЕ ОВОГ ПРЕДУЗЕЋА, САЧУВА И ОБЕЗБЕДИ ДАЉИ РАД И РАЗВOЈ;

- ЗАХТЕВАМО ОД ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА ПРЕДУЗМЕ СВЕ МЕРЕ  И ДА СВОЈ ПУНИ ДОПРИНОС СТВАРАЊУ УСЛОВА ЗА НАСТАВАК РАДА И РАЗВОЈ ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕДРЕВО, КАО И ДА СЕ САЧУВА СОЦИЈАЛНИ СТАТУС ЗАПОСЛЕНИХ И УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА, ИЗГРАЂЕНИ КРОЗ КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ СА ПРЕТХОДНИМ ВЛАСНИКОМ ЈУ ЕС СТИЛОМ.

- ЗАХТЕВАМО ОД ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА СЕ ХИТНО ФОРМИРА КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО, КОЈЕ ЋЕ СЕ БАВИТИ ТЕКУЋИМ РАДОМ,  СТРАТЕГИЈОМ РАЗВОЈА И БУДУЋОМ ПРИВАТИЗАЦИЈОМ ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО И ДА ПРЕДСЕДНИЦИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО БУДУ ЧЛАНОВИ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА.

- УПОЗОРАВАМО ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА, АКО НЕ ПРЕДУЗМЕ СВЕ МЕРЕ НА СТВАРАЊУ УСЛОВА ЗА РАД И РАЗВОЈ ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАТУСА ЗАПОСЛЕНИХ У СКЛАДУ СА КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ, ГОРЕ НАВЕДЕНИ СИНДИКАТИ ЋЕ ПРЕДУЗЕТИ СВА РАСПОЛОЖИВА СИНДИКАЛНА ПРАВА И АКТИВНОСТИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.

- У ЦИЉУ ПРЕДУЗИМАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ И УСКЛАЂЕНИХ АКТИВНОСТИ ТРАЖИМО ОД ВЛАДЕ РС ДА, У НАЈКРАЋЕМ МОГУЋЕМ РОКУ ОДРЖИМО ЗАЈЕДНИЧКИ САСТАНАК.