O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

СИНДИКАЛЦИ СУМИРАЈУ РЕЗУЛТАТЕ ПРЕГОВОРА У ВЕЗИ ПРОБЛЕМА ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО 

03.7.2012.г. У просторијама Синдикалне организације Самосталног синдиката Железаре Смедерево у Смедереву,  одржан је Одбор Синдикалне организација Самосталног синдиката Железаре Смедерево  у чијем су раду учествовали:  чланови Одбора синдикалне организације  Самосталног синдиката Железаре Смедерево, Зоран Вујовић,  председник Самосталног синдиката металаца Србије, Миленко Ћурчић,  председник Регионалне организације Самосталног синдиката металаца Србије за централну Србију, Драган Продановић,  секретар Регионалне организације Самосталног синдиката металаца Србије за централну Србију и Љубодраг Цвркотић,  секретар Самосталног синдиката металаца Србије.

 

 

Тема састанка је била: извештај са одржаних преговора у Министарству економије и регионалног развоја са представницима Владе РС, Министром  економије и регионалног развоја, Државним секретаром Министарства финансија, пословодством предузећа Железаре Смедерево, репрезентативним синдикатима Железаре Смдерево и гранским синдикатима металаца   Србије.
Закључци: Одбор СО је прихватио резултате постигнутих договора, уз напомену да треба пратити њихову реализацију. Такође треба постићи висок степен информисаности радника, како би се спремно реаговало уколико би дошло до не реализације Закључака Владе РС.