O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

ССМС СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА „ЖЕЛЕЗАРЕ“ СМЕДЕРЕВО У МИНИСТАРСТВУ ЕКОНОМИЈЕ  

27.6.2012.г. У  Министарству економије и регионалног развоја одржан је састанак представника Владе РС, Министарства економије и регионалног развоја, Министарства финансија, репрезентативних синдиката „Железаре“ Смедерево и гранских синдиката металаца Србије.
Састанку су присуствовали: Небојша Ћирић,  министар економије и регионалног развоја, Милун Тривунац,  саветник Министра економије и регионалног развоја, Душан Никезић,  државни секретар Министарства финансија, Ненад Раденковић,  самостални саветник Председника Владе Републике Србије, Зоран Вујовић председник Самосталног синдиката металаца Србије, Синиша Прелић председник Синдикалне организације  Самосталног синдиката „Железаре“ Смедерево, Драган Матић,  председник Индустријског синдиката Србије, Милета Гујаничић,  председник Синдикалне организације  синдиката Независност „Железаре“ Смедерево, Неша Рајковић,  генерални секретар Асоцијације слободних и независних синдиката, Драган Миловановић,  председник Синдикалне организације  Асоцијације слободних и независних синдиката „Железаре“ Смедерево и Љубодраг Цвркотић,  секретар Самосталног синдиката металаца Србије.
Тема састанка је: наставак рада „Железаре“ Смедерево,  без стављање високе пећи у тихи ход.
Закључак: У Министарству економије и регионалног развоја,  28.6.2012.г одржаће се састанак Министра економије и регионалног развој, Небојше Ћирића, државног секретара Министарства финансија Душана Никезића и пословодства „Железаре“ Смедерево, где ће се сагледати сви финасијски аспекти рада високе пећи у тихом ходу и рада високе пећи без тихог хода. Такође,  разматраће се и евентуални ризици ове операције као и могућности финансирања производње до доласка стратешког партнера. Општи закључак је да „Железара“ Смедерево не сме да стане, да нема отпуштања радника, да ће се зараде редовно исплаћивати и да ће се поштовати Појединачни колективни уговор.
Наредни састанак синдиката, представника министарства, Владе РС и пословодства „Железаре“ Смедерево одржаће се у Министарству економије и регионалног развоја 02.7.2012.г.
По завршетку састанка одржана је конференција за штампу.