O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

26.6.2012.г. у Железари Смедерево – Смедерево одржан је заједнички састанак Управе Самосталног синдиката металаца Србије, Одбора индустријског синдиката Србије, представника Асоцијације слободних и независних синдиката и председништава Синдикалне организације Самосталног синдиката металаца, Независног синдиката металаца и Асоцијације слободних и независних синдиката Железаре Смедерево.

Донети су следећи ставови, оцене и захтеви:

  С Т А В О В И :

- НАЈЕНЕРГИЧНИЈЕ СЕ ОДБИЈА И НЕ ПРИХВАТА БИЛО КАКВА ПОМИСАО, ИЗЈАВА ИЛИ РАДЊА СРАЧУНАТА НА ГАШЕЊЕ ВИСОКЕ ПЕЋИ, ОДНОСНО ЗАТВАРАЊЕ ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО.

- ДАЈЕ СЕ ПУНА ПОДРШКА САОПШТЕЊУ ЗА ЈАВНОСТ ОД 08.06.2012. ГОДИНЕ, ДАТОГ ОД СТРАНЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО И ТО: НЕЗАВИСНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО, САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО И АСОЦИЈАЦИЈЕ СЛОБОДНИХ И НЕЗАВИСНИХ СИНДИКАТА;

- ДАЈЕ СЕ СНАЖНА ПОДРШКА ОВИМ СИНДИКАТИМА, КАО И ПОСЛОВОДСТВУ ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО НА НАПОРИМА, КОЈЕ ПРЕДУЗИМАЈУ ДА СЕ ОВО СТРАТЕШКИ ВЕОМА ВАЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ, КАКО ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ, ТАКО И ЗА РАДНИКЕ ЖЕЛЕЗАРЕ, ГРАД СМЕДЕРЕВО, КАО И ЗА МНОГА  ПРЕДУЗЕЋА МЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ, КОЈА ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ ИЛИ КОРИСТЕ ПРОИЗВОДЕ ОВОГ ПРЕДУЗЕЋА, САЧУВА И ОБЕЗБЕДИ ДАЉИ РАД И РАЗВOЈ;

- ЗАХТЕВАМО ОД ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА ПРЕДУЗМЕ СВЕ МЕРЕ  И ДА СВОЈ ПУНИ ДОПРИНОС СТВАРАЊУ УСЛОВА ЗА НАСТАВАК РАДА И РАЗВОЈ ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО, КАО И ДА СЕ САЧУВА СОЦИЈАЛНИ СТАТУС ЗАПОСЛЕНИХ И УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА, ИЗГРАЂЕНИ КРОЗ КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ СА ПРЕТХОДНИМ ВЛАСНИКОМ ЈУ ЕС СТИЛОМ.

- ЗАХТЕВАМО ОД ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА СЕ ХИТНО ФОРМИРА КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО, КОЈЕ ЋЕ СЕ БАВИТИ ТЕКУЋИМ РАДОМ,  СТРАТЕГИЈОМ РАЗВОЈА И БУДУЋОМ ПРИВАТИЗАЦИЈОМ ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО И ДА ПРЕДСЕДНИЦИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО БУДУ ЧЛАНОВИ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА.

- УПОЗОРАВАМО ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА, АКО НЕ ПРЕДУЗМЕ СВЕ МЕРЕ НА СТВАРАЊУ УСЛОВА ЗА РАД И РАЗВОЈ ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАТУСА ЗАПОСЛЕНИХ У СКЛАДУ СА КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ, ГОРЕ НАВЕДЕНИ СИНДИКАТИ ЋЕ ПРЕДУЗЕТИ СВА РАСПОЛОЖИВА СИНДИКАЛНА ПРАВА И АКТИВНОСТИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.

- У ЦИЉУ ПРЕДУЗИМАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ И УСКЛАЂЕНИХ АКТИВНОСТИ ТРАЖИМО ОД ВЛАДЕ РС ДА, У НАЈКРАЋЕМ МОГУЋЕМ РОКУ ОДРЖИМО ЗАЈЕДНИЧКИ САСТАНАК.

OЦЕНЕ, СТАВОВИ И ЗАХТЕВИ

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ВЕОМА ТЕШКУ СИТУАЦИЈУ У МЕТАЛСКОЈ ИНДУСТРИЈИ СРБИЈЕ, КРАЈЊЕ ПОНИЖАВАЈУЋИ И НЕЗАВИДАН ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ, КАО И НЕСПРЕМНОСТ ДОСАДАШЊИХ ВЛАДА ДА СЕ ОЗБИЉНО, СИСТЕМСKИ И  ЦИЉНО, ИМАЈУЋИ У ВИДУ ИНТЕРЕС РАДНИКА И ГРАЂАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ПОЗАБАВЕ ОВОМ ИНДУСТРИЈОМ, А НАРОЧИТО ИЗЈАВЕ ПОЈЕДИНИХ „СТРУЧЊАКА“ КОЈИ, КАО КРИВЦЕ ЗА СТАЊЕ У МЕТАЛСКОЈ ИНДУСТРИЈИ ПРОГЛАШАВАЈУ РАДНИКЕ И ЊИХОВЕ СИНДИКАТЕ,

НАЈВИШИ ОРГАНИ ТРИ РЕЛЕВАНТНА СИНДИКАТА, И ТО:

 1. ИНДУСТРИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ,
 2. АСОЦИЈАЦИЈА СЛОБОДНИХ И НЕЗАВИСНИХ СИНДИКАТА И
 3. САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ,

 

КАО И ПРЕДСЕДНИШТВА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОВИХ СИНДИКАТА ИЗ ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО, ПОТПИСНИКА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА,

на заједничком састанку, који је одржан 26. јуна 2012. године у Железари Смедерево, након свеобухватне дискусије донете су следеће

О Ц Е Н Е,       С Т А В О В И      И     З А Х Т Е В И :

I-   СИСТЕМСКО ДУГОРОЧНО И ЕФИКАСНО РЕШЕЊЕ У РАЗВОЈУ И РЕИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈИ СРПСКЕ ИНДУСТРИЈЕ ЗАХТЕВА КОНСТИТУИСАЊЕ МИНИСТАРСТВА ИНДУСТРИЈЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА;

II-   ОЦЕЊУЈЕМО ДА ЈЕ КРАЈЊИ РОК ЗА ПОСТИЗАЊЕ ТРИПАРТИТНОГ КОНЦЕНЗУСА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ПОСЛОДАВАЦА И СИНДИКАТА О ПОТРЕБИ ПРЕДУЗИМАЊА МЕРА ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ;

III- ОД ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАХТЕВАМО:

  - СТВАРАЊЕ АМБИЈЕНТА КОЈИ ОМОГУЋУЈЕ ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ, ОДНОСНО ОЗБИЉНУ РАЗВОЈНУ ИНДУСТРИЈСКУ ПОЛИТИКУ СА ФОКУСОМ НА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА;

    - СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ НЕОПХОДНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ИНДУСТИЈИ СРБИЈЕ, КРОЗ ИЗГРАДЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА КАО ШТО ЈЕ ДРЖАВНА РАЗВОЈНА БАНКА У КОЈУ БИ СЕ ТРАНСФОРМИСАО САДАШЊИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ;

- ДА СЕ ПОСТОЈЕЋА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА, КАДА СУ У ПИТАЊУ ТЕНДЕРИ ЗА ПОСЛОВE ДОМАЋИХ, ЈАВНИХ И КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ОЈАЧА У СМИСЛУ ДОДЕЉИВАЊА ПОСЛОВА, ПРЕ СВЕГА ДОМАЋИМ ПРЕДУЗЕЋИМА;

- ИСКОРЕЊИВАЊЕ СИСТЕМСКЕ КОРУПЦИЈЕ, КРИМИНАЛА И РАДА НА ЦРНО;

- СВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ ПОТРОШЊЕ У РЕАЛНЕ ОКВИРЕ И МОГУЋНОСТИ РЕАЛНОГ ПРИВРЕДНОГ РАСТА УЗ ИСТОВРЕМЕНО ШИРЕЊЕ ПОРЕСКОГ ДЕЛА И СМАЊИВАЊЕ ПРОСТОРА СИВОЈ ЕКОНОМИЈИ;

- ДА ЕВРОПСКЕ ВРЕДНОСТИ, ПА И ВРЕДНОСТИ РАДА САДРЖАНЕ У ЕВРОПСКОЈ СОЦИЈАЛНОЈ ПОВЕЉИ, ИМАЈУ ПРИОРИТЕТ НА ПРАВЦУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ДА ЈЕ СВАКА ИЗМЕНА ЗАКОНА КОЈА ИДЕ НА ШТЕТУ РАДНИКА И ГРАЂАНА ЗА НАС НЕПРИХВАТЉИВА;

- ПОШТОВАЊЕ И ПРИМЕНУ УСТАВА, ЗАКОНА И КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА И ПРОТИВИМО СЕ СВИМ НАСТОЈАЊИМА ДА СЕ СОЦИЈАЛНИ ДИЈАЛОГ И КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ СУСПЕНДУЈУ СА ОВИХ ПРОСТОРА;

- МОНЕТАРНЕ И ФИСКАЛНЕ МЕРЕ КОЈЕ ПОДСТИЧУ ИЗВОЗ;

- КАТЕГОРИЧКИ СМО ПРОТИВ СВИХ ПРИВАТИЗАЦИЈА КОЈЕ СУ СУПРОТНЕ ИНТЕРЕСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РАДНИКА И ГРАЂАНА ОВЕ ДРЖАВЕ И ПРОТИВИМО СЕ СВИМ МЕШЕТАРЕЊИМА И ЗЛОУПОТРЕБАМА;

- РЕВИЗИЈУ И ПОНИШТАВАЊЕ СВИХ ПРИВАТИЗАЦИЈА ГДЕ СУ ПОСЛОДАВЦИ УПРОПАСТИЛИ ТО ПРЕДУЗЕЋЕ, РАДНИКЕ ДОВЕЛИ ДО ПРОСЈАЧКОГ ШТАПА, А ОНИ СЕ ОБОГАТИЛИ УЗИМАЈУЋИ КРЕДИТЕ СТАВЉАЈУЋИ ХИПОТЕКЕ НА ИМОВИНУ ПРЕДУЗЕЋА И ЗАПЛЕНУ  НЕЗАКОНИТО СТЕЧЕНЕ ИМОВИНЕ;

- ДА СЕ ИЗВРШИ ИЗМЕНА ПОРЕСКОГ ТРЕТМАНА ПОЈЕДИНИХ ПРИМАЊА РАДНИКА, КАО ШТО СУ ТОПЛИ ОБРОК И РЕГРЕС УЗ ОЧУВАЊЕ УКУПНИХ ПРИМАЊА РАДНИКА;

- ДА СЕ СТРАТЕГИЈА И ПОЛИТИКА РАЗВОЈА ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2011. – 2020. ГОДИНА И НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗАПОШЉАВАЊА 2011. - 2020. ГОДИНЕ ПОЧНУ ПРИМЕЊИВАТИ У ПУНОМ КАПАЦИТЕТУ.

IV-  ОД ПОСЛОДАВАЦА И ПОСЛОДАВАЧКИХ УДРУЖЕЊА ЗАХТЕВАМО:

- ПОШТОВАЊЕ И ДОСЛЕДНА ПРИМЕНА УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗАКОНА И КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА;

- ДА СЕ УБРЗАЈУ НАПОРИ ЗА РАЗВИЈАЊЕ СЕКТОРСКОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА И РАЗВОЈА ИНДУСТРИЈСКЕ ДЕМОКРАТИЈЕ.

V-    СИНДИКАТИ, ПОТПИСНИЦИ ОВИХ ЗАХТЕВА СА СВОЈЕ СТРАНЕ ПРЕУЗИМАЈУ ОБАВЕЗУ ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ СОЦИЈАЛНИ МИР У ФАЗИ СПРОВОЂЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОВИХ ЗАХТЕВА.

VI-  СИНДИКАТИ НЕЋЕ ТОЛЕРИСАТИ ВЛАДУ КОЈА ОБЕЋАВА А НЕ РАДИ У КОРИСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГРАЂАНА И РАДНИКА. ПРОТЕСТИ, ШТРАЈКОВИ И ГРАЂАНСКА НЕПОСЛУШНОСТ БИЋЕ МЕХАНИЗМИ ЗА ПРИТИСАК НА ВЛАДУ И ПОСЛОДАВЦЕ У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОВИХ ЗАХТЕВА.

ЖЕЛИМО ДА ИСТАКНЕМО СНАЖНУ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОДРШКУ СВИМ РАДНИЦИМА, ОДГОВОРНИМ ПОСЛОДАВЦИМА И ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРВИЈЕ У ЦИЉУ ОЧУВАЊА И РАЗВОЈА ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ.
ДАЈЕМО СНАЖНУ ПОДРШКУ СВИМ ПРИВАТИЗАЦИЈАМА КОЈЕ ЋЕ БИТИ У ИНТЕРЕСУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РАДНИКА И ГРАЂАНА.
ИЗРАЖАВАМО ЗАЈЕДНИЧКУ СПРЕМНОСТ ДА СЕ СВИМ ДОЗВОЉЕНИМ АКЦИЈАМА СУПРОТСТАВИМО ДАЉЕМ УРУШАВАЊУ  ИНДУСТРИЈЕ, ОТПУШТАЊУ РАДНИКА И СМАЊЕЊУ ЗАРАДА.