O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

IV седница Радне групе предузећа одбрамбене индустрије Србије

У Самосталном синдикату металаца Србије 15.5.2012.г.  одржана је IV седнице Радне групе предузећа Одбрамбене индустрије Србије.
Састанку су присуствовали: пуковник Ненад Иванчевић и потпуковник Вељко Петровић из Министарства одбране,  Славица Мариновић и Душан Вуковић из Министарства економије и регионалног развоја, Јован Давидовић генерални директор ХК „Крушик“ Ваљево, Ранисав Весовић саветник генералног директора „Милан Благојевић“ Лучани, Драган Јекић председник Комисије Самосталног синдиката металаца Србије одбрамбене индустрије Србије, Зоран Станић председник Синдикалне организације „Први партизан“ Ужице и Љубодраг Цвркотић секретар Самосталног синдиката металаца Србије. Дневни ред седнице је био: презентација реализације Закључака од 01.11.2011.г.