O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Делегација Фабрике пумпи Јастребац из Ниша у Фонду солидарности

На захтев Синдикалне организације и пословодства Фабрике пумпи Јастребац из Ниша 14.5.2012.г. a у организацији Самосталног синдиката металаца Србије, у Фонду солидарности одржан је састанак у чијем раду су учествовали Јаблан Обрадовић, директор Фонда солидарности са својим сарадницима, Миодраг Јованчић, председник Управног одбора Фабрике пумпи Јастребац из Ниша, Љубиша Синђи, председник Скупштине Фабрике пумпи Јастребац из Ниша, комерцијални директор Фабрике пумпи Јастребац из Ниша и Љубодраг Цвркотић секретар Самосталног синдиката металаца Србије.
Тема: новчана средства од стране Фонда солидарности за раднике који су отишли из фабрике увођењем стечајног поступка.