O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Делегација ССМС у фабрици 14.октобар Крушевац

Председник Самосталног синдиката металаца Србије са својим сарадницима 10.5.2012.г. посетио фабрику 14.октобар – Крушевац.
Поред председника Самосталног синдиката металаца Србије, састанку су присуствовали: Мића Рајић, генерални директор 14. октобра, Љубиша Велимировић, председник Синдикалне организације 14. октобар, Миленко Ћурчић, председник Регионалне организације ССМС за централну Србију, Драган Продановић, секретар Регионалне организације ССМС за централну Србију и Љубодраг Цвркотић, секретар ССМС.
Теме састанка су биле: производња, субвенције, синдикати, посредовање у организовању састанака у Министарству економије и регионалног развоја од стране Самосталног синдиката металаца Србије.