O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

ДЕЛЕГАЦИЈА ССМС У ЗАСТАВА КАМИОНИ

У петак,   20.4.2012.  Председник  Самосталног синдиката металаца Србије, Зоран Вујовић, са потпредседником Савеза самосталних синдиката Србије,  Зораном Михајловићем, присуствовали  су  и учествовали у раду  састанку у Фабрици „Застава- камиони“ у Кргујевцу, на којој је био присутан и градоначелник Града Београда, Дрган Ђилас, са сарадницима.
На поменутом састанку, градоначелник, Ђилас, је уговорио известан број камиона за градске комуналне службе Београда,  обећао да ће направити план потребе за градске службе до краја ове године и за следећу годину и ући у преговоре са пословодством Фабрике „Застава - камиони“ око набавке истих.  Са предшколским установама ће преговарати око набавке мини-бусева за хендикепирану децу, као и да ће разговорати са предузећима које праве обилазницу око Београда,  за набавку одређеног  броја камиона.  У даљем контакту, Градоначник је рекао  да ће по том основу бити купљена 2 камиона.