O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број: 36
Београд, 17.4.2012.

СОЦИЈАЛНО ЕКОНОМСКИ САВЕТ
– АТАНАЦКОВИЋ НЕБОЈША, председавајући
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
– ЉАЈИЋ РАСИМ, министар
САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ
-  ОРБОВИЋ ЉУБИСАВ, председник
У Г С „НЕЗАВИСНОСТ“
- ЧАНАК БРАНИСЛАВ, председник

Поштовани,
Овим путем Вас информишемо да је Самостални синдикат металаца Србије  заказао протест за 24.4.2012. године у 12 часова испред зграде Владе Републике Србије.
Такође вас информишемо да је Организација Самосталног синдиката металаца Србије  за град Београд заказала протест испред Министарства рада и социјалне политике, 24.4.2012. године у 9 часова,  а затим ће се прикључити протесту  испред  Владе Републике Србије.

Имајући у виду да су захтеви протеста:

1.Проширено дејство за Посебан-грански колективни уговор металске индустрије Србије;
2.Овера здравствених књижица за све раднике металске индустрије Србије.

Тражимо од вас да  ХИТНО , а најкасније у петак 20.4.2012. године,  закажете ванредну седницу Социјално економског савета,  да би се добило проширено дејство Посебаног-гранског  колективног  уговора  и заузео став за оверу здравствених књижица.
Надамо се да ће те овај захтев озбиљно схватити и приступити реализацији.
У очекивању разумевања, металски поздрав.