O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Делегација Самосталног синдиката металаца Србије у Министарству здравља 

21.3.2012.г. у Министарству здравља одржан састанак на тему:
- проблеми овере здравствених књижица радницима предузећа металске индустрије Србије

Састанку су присуствовали: Зорица Павловић помоћник Министра здравља, Гордана Пођеним виши саветник у Министарству здравља, Зоран Вујовић председник Самосталног синдиката металаца Србије, Зоран Михајловић потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије, Драган Јекић председник Комисије Одбрамбене индустрије Србије Самосталног синдиката металаца Србије, Горан Милетић потпредседник Самосталног синдиката металаца Србије и Љубодраг Цвркотић секретар Самосталног синдиката металаца Србије.

Помоћник министра у Министарству здравља Зорица Павловић је од стране представника Самосталног синдиката металаца Србије и Савеза самосталних синдиката Србије упозната са проблемима овере здравствених књижица у предузећима металске индустрије Србије, у предузећима металске индустрије Србије у поступку приватизације, предузећима где су раскинути купопродајни уговори од стране Агенције за приватизацију и предузећима одбрамбене индустрије Србије.


Посебно је наглашено да синдикат зна да здравствено осигурање по закону мора да се плаћа али да постоје предузећа која фактички не могу то да плаћају јер, због познатих проблема у пословању, једва зарађују нередовну исплату зарада.
Значи, постоји фактички проблем који мора да се реши и ми пред тим проблемом не смемо да жмуримо и да чекамо да радници поново изађу на улицу.
Наш предлог је да се овај проблем реши тако да предузећа у реструктурирању, предузећа где је раскинут купопродајни уговор и друга предузећа за која се утврди да могу то да плаћају на минималну зараду, тако и плаћају, а за друга предузећа која фактички то не могу да буду привремено ослобођена плаћања, а да им се овере здравствене књижице. За дуг који би се по том основу створио, наш предлог је да се то Фонду рефундира из купопродајне цене предузећа које би се продавало.
Помоћница министра нас је информисала да порески органи утврђују колико које предузеће дугује по овом основу и у Министарству финансија ће се неки предлог припремити. Трагом ове информације Самостални синдикат металаца Србије је направио допис према Министарству финансија и тражимо састанак за понедељак 26.3.2012.г.