O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

ПРЕДУЗЕЋА ОДБРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ У МИНИСТАРСТВУ ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

У организацији Самосталног синдиката металаца Србије, а на захтев Комисије одбрамбене индустрије Србије Самосталног синдиката металаца Србије,  дана  19.3.2012. године у Министарству економије и регионалног развоја је заказан састанак са представницима три министарства, и то: Министарства одбране, Министарства економије и регионалног развоја и Министарства финансија и председника синдикалних организација Самосталног синдиката металаца Србије одбрамбене индустрије Србије:
ХК „Крушик“ Ваљево; Слобода „наменска“ а.д. Чачак; Први партизан „наменска“ а.д. Ужице; „Застава – оружје“ Крагујевац; Прва искра „наменска“ Барич; Милан Благојевић „наменска“ АД Лучани; Прва петолетка „наменска“ Трстеник и 14. Октобар „наменска“ Крушевац.

Тема састанка: „Реализација Закључака од 01.11.2011. године.