O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 14.3.2012.
Број: 21/1
                                                                       

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
-н/р Помоћници министра Зорици Павловић-

Поштована,

Имајући у виду наш телефонски разговор од 13. марта 2012. године, када смо се договорили да 21. марта 2012. године, са почетком у 10,00 сати одржимо заједнички састанак у Министарству здравља, а поводом проблема везаних за оверу здравствених књижица за раднике предузећа у реструктурирању и дела предузећа одбрамбене индустрије, достављамо Вам имена учесника у разговору, и то:

  • у име Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић, потпредседник,
  • у име Самосталног синдиката металаца Србије: Зоран Вујовић, председник ССМС, Љубодраг Цвркотић, секретар ССМС, Горан Милетић, потпредседник ССМС и Драган Јекић, председник Комисије ССМС за предузећа одбрамбене индустрије Србије.

 

Очекујемо да ћемо на овом састанку у конструктивној атмосфери, међусобно уважавајући аргументе наћи или предложити могућа решења.

Металски поздрав.