O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 29.11.2011. ИЗВОР: ССМС.                      

ДЕЛЕГАЦИЈА ССМС ПОСЕТИЛА “ИКАРБУС”ЗЕМУН

29.11.2011.г Председник Самосталног синдиката металаца Србије, Зоран Вујовић, са својим сарадницима: председником организације ССМС за град Београд, Милојком Суруџићем и секретаром Самосталног синдиката металаца Србије, Љубодрагом Цвркотићем, посетио је предузеће „Икарбус“ из Земуна.
Тема  разговора, са председником синдикалне организације Самосталног синдиката металаца  „Икарбуса“ и генералним директором предузећа „Икарбуса“ била је  приватизација предузећа и јавни тендери за производњу аутобуса.

Уз захвалност Самосталном синдикату металаца Србије за досадашњу сарадњу и помоћ, договорено је да се та сарадња настави и да ће Самостални синдикат металаца Србије, заједно са пословодством, синдикалном ораганизацијом предузећа „Икарбус“, Министарством економије и регионалног развоја и градоначелником града Београда и даље имати активну улогу у  раду предузећа.