O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 28.11.2011. ИЗВОР: ССМС.    

СИНДИКАТ „ИНТЕРЛЕМИНДА“ ИЗ ЛЕСКОВЦА  У МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На захтев председника Самосталног синдиката металаца Србије, Зорана Вујовића, 28.11.2011. године,   Министар за рад и социјална питања,  Расим Љајић,  са својим помоћником, Радмилом Катић Букумирић,  примио је  представнике Синдикалне организације „Интерлеминд“ из  Лесковца.
Разлог пријема је најава послодавца о незаконитом отпуштању 50 радника „Интерлеминда“ и штрајк запослених.
Министар Расим Љајић прихватио је захтеве синдиката и организовао   29.11.2011. излазак инспектора рада, који није из Лесковца, како би  упозорио руководство „Интерленимда“ да програм решавања технолошког вишка мора бити усклађен са Законом.

Такође је договорено да по писаном извештају инспектора, помоћник министра за рад и социјална питања,  Радмила Катић Букумирић посети фирму и уз присуство представника синдикалне организације „Интерлеминда“ обави разговор са пословодством  фирме.