O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 16.09.2011. ИЗВОР: ССМС

ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ 38-ог РАДНО ПРОИЗВОДНОГ ТАКИМИЧЕЊА У КРАГУЈЕВЦУ

Управа Самосталног синдиката металаца Србије на својој X седници, одржаној 16.септембра 2011.год. и Организациони одбор 38. радно-производног такмичења металаца Србије донели су следеће:

O Д Л У К Е  

  1. Домаћин  организације 38. радно-производног такмичења металаца  Србије  је предузеће Застава Камиони, Косовска бр. 4.  Крагујевац
  2. Такмичење се одржава у периоду од 04. до 06. новембра 2011. године.
  3. Котизација је иста као и 2008, 2009 и 2010.г

=15.500,00 дин.        -  за такмичаре
=12.500,00 дин.        -  за вође екипа
=10.500,00 дин.       -  за такмичаре из Крагујевца(који не користе смештај у хотелу)
 =7.500,00 дин. – за вође екипа из Крагујевца(који не користе услуге смештаја у хотелу)

  1. Котизација се уплаћује на рачун Синдикалне организације Застава Камиони Крагујевац, број рачуна: 150-1357-44 CREDY банка Крагујевац
  2. Особа за контакт: заменик председника синдикалне

организације Застава Камиони Крагујевац Владан Јовановић  тел. 034/336-132
моб.062/24-65-44

  1. Задужује се Синдикална организација домаћина да покрије све трошкове 38. радно-производног такмичења металаца  Србије.

 

7. Такмичење се одвија у 9  производних занимања:
          - металостругари
          - металобрусачи – округло брушење
          - металобрусачи – равно брушење
          - металоглодачи
          - бравари-алатничари
          - заваривачи РЕЛ
          - заваривачи гасни
          - ТИГ заваривачи угљеничних челика
          - МАГ  заваривачи
         
8. Пријаве за такмичење слати на адресу организатора такмичења:

Синдикална организације  Застава Камиони Косовска бр. 4 
34000 Крагујевац - најкасније до 30. октобра 2011. године.

9. Новчане награде за 38. радно производно такмичење металаца Србије су:

За освојено прво место  15.000,00  дин.
За освојено друго место 10.000,00 дин.
За освојено треће место   8.000,00 дин.

Циљ такмичења је да се кроз рад, најбољим  металцима Србије омогући да међусобно упореде своје способности и знања, да  размене искуства и афирмишу металску индустрију Србије, Савез самосталних синдиката Србије и Самостални синдикат металаца Србије.