O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 20.09.2011. ИЗВОР: ССМС.

ДЕЛГАЦИЈА ССМС У КРУШЕВЦУ

Зоран Вујовић председник Самосталног синдиката металаца Србије са својим сарадницима: Миленком Ћурчићем,  председником Регионалне организације ССМС за централну Србију и Љ.Цвркотићем,  секретаром ССМС,   посетио је предузеће „ИМК 14. октобар“ Крушевац и учествовао у раду седнице Одбора синдикалне организације ССМС .

Тема састанка је била:

Застој у преговорима око потписивања колективног уговора код послодавца.

Одбор синдикалне организације није прихватио предлог послодавца у делу зарада, годишњег одмора, стимулација, број часова за рад синдикалних представника и чланова одбора за безбедност и здравље на раду.

Закључено је:
- да се данас наставе преговори,
- да преговарачки тим одбије понуду послодавца и да да предлог Одбора синдикалне организације,
- уколико се не прихвати понуда Одбора синдикалне организације предложити да се продужи важност постојећег колективног уговора на три године и да се потпише до петка, 30. септембра 2011.г., када истиче рок постојећем колективном уговору,
- уколико преговарачки тим пслодавца не прихвати понуду Одбора синдикалне организације у четвртак, 29. септембра 2011г. одржати збор на којем ће се запослени обавестити о понуди послодавца и да се затражи оставка генералног директора.

Одбор синдикалне организације затражио је од Зорана Вујовића и његових сарадника да посредује у решавању овог проблема.
У разговору Зорана Вујовића са генералним директором и преговарачким тимом послодавца постигнут је споразум да се продужи важност постојећег Колектиног уговора и да се  потпише 29.септембра 2011.г.