O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

ДЕЛЕГАЦИЈА ССМС ПОСЕТИЛА ФАБРИКУ КАБЛОВА У ЈАГОДИНИ

Зоран Вујовић председник Самосталног синдиката металаца Србије са својим сарадницима, Гораном Милетићем потпредседником Самосталног синдиката металаца Србије и Љубодрагом Цвркотићем секретаром Самосталног синдиката металаца Србије,  посетио Фабрику каблова из Јагодине.


Поред присуства седници Одбора Синдикалне организације Фабрике каблова из  Јагодине,  председник ССМС се задржао у дужем разговору и са пословодством Фабрике,  на челу са генералним директором фабрике,  Ратком Вучуревићем.
По завршетку разговора са генералним Директором,  Председник ССМС са својим сарадницима присуствовао je и седници Одбора Синдикалне организације ФКЈ уз међусобно информисање на теме:

  • утицај сентенце правног мишљења на положај предузећа ФКЈ у вези са   принудном наплатом потраживања запослених и даље активности у вези  са тим.
  • утицај светске економске кризе на пословање ФКЈ и положај запослених
  • размена мишљења поводом евентуалног политичког ангажовања СССС и ССМС.